ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-water closet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น water closet, *water closet*,

-water closet- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I want Professor Merrythought's old office, not the water closet I had before.แต่ผมขอห้องทำงานเก่าของ ศ. แมรี่ธ็อท ไม่ใช่ห้องน้ำเก่าที่ผมเคยนั่งนะ

-water closet- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォータークロゼット;ウオータークロゼット[, uo-ta-kurozetto ; uo-ta-kurozetto] (n) water closet

-water closet- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)
ถาน[n.] (thān) EN: monk' s water closet ; monk's toilet FR:
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
เวจ[n.] (wet) EN: water closet ; toilet FR: toilettes [fpl] ; W.-C. [mpl]
เวจ-[pref.] (wetja-) EN: water closet ; toilet FR: toilettes [fpl] ; W.-C. [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -water closet-
Back to top