ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-waste away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น waste away, *waste away*,

-waste away- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# It's as much as I know watch it waste away ## It's as much as I know watch it waste away #
Or you can waste away in front of us until you have the brain capacity of a peanut.หรือแกจะเป็นไอ้ขยะ อยู่ตรงนี้ จนกว่าสมองของแกจะหดเล็กลงเท่าเมล็ดถั่ว
I don't want to waste away in some hospital bed.ฉันไม่อยากจะเีสียเวลาไปกับ เตียงโรงพยาบาล
Alone, usually they waste away and die, unless they become like him.Alone, พวกเขามักจะเสียไปและตาย จนกว่าพวกเขาจะกลายเป็นเหมือนเขา

-waste away- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away
古び衰える[ふるびおとろえる, furubiotoroeru] (v1) to waste away

-waste away- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดตาย[v. exp.] (ot tāi) EN: starve to death ; wither ; waste away ; die FR: mourir de faim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -waste away-
Back to top