ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-walk on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น walk on, *walk on*,

-walk on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why should we not walk on the pavements like other men?ทำไมเราจะเดินบนทางเท้า เหมือนคนอื่นไม่ได้ล่ะ
# As we walk on by# ขณะที่เราเดินบนโดย
You see them, but most of the time you just walk on by.คุณมองเห็นเขา แต่ส่วนใหญ่แล้ว / คุณแค่เดินผ่านไป...
I smell... a walk on a moonlit beach in Acapulco.อ๋อ ผมได้กลิ่น การเดินทอดน่องท่ามกลางแสงจันทร์ บนชายหาดอะคาพุลโก้
I know most people think you walk on water, coach.มีหลายคนที่คิดว่าคุณคือพระเจ้านะ, โค้ช
When I was little I had to walk on crutches.ตอนฉันเด็กๆ... ...ฉันต้องเดินด้วยไม้เท้า
It's like seeing a dog walk on its hind legs.เหมือนเวลาเห็นสุนัข เดินด้วยขาที่ซ่อนไว้
God only knows how you walk on these, Bob.นี่คุณทนเดินไปได้ยังไงกันเนี่ย
Everyone wants to walk on me, but only a happy few ever have.ทุกคนอยากเหยียบฉัน, แต่มีน้อยคนที่จะทำได้.
Everyone wants to walk on it, but only a happy few ever have.ทุกคนอยากเหยียบมัน แต่น้อยคนที่จะทำได้.
But he's scared, so he leans on his neighbor, and I walk on the guy for 150 bombs.แต่มันกลัว เลยขู่เอาจากเพื่อนบ้านมัน แล้วฉันก็เข้าไปวางระเบิดมัน
You fly, walk on water i believe everything, then why you this i wont believe this story?คุณเหาะได้,คุณเดินบนน้ำได้ ฉันเชื่อคุณทุกอย่าง ดังนั้น ทำไมฉันถึงจะไม่เชื่อเรื่องราวของคุณ

-walk on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 趫] nimble; walk on stilts

-walk on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินกระย่อง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: walk on tiptoes FR:
เดินไป[v. exp.] (doēn pai) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth ; walk to FR: être à pied ; aller à pied
ห้ามเดินลัดสนาม[v. exp.] (hām doēn la) EN: keep off the grass ; Don't walk on the grass FR: ne pas marcher sur la pelouse
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly FR: marcher sur la pointe des pieds

-walk on- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmel {m} | sich wie im siebten Himmel fühlen | in den Himmel hebensky | to walk on air | to praise to the skies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -walk on-
Back to top