ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vocalist-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vocalist, *vocalist*,

-vocalist- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リードボーカル[, ri-dobo-karu] (n) lead vocalist (wasei

-vocalist- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักร้อง[n.] (nakrøng) EN: singer ; vocalist FR: chanteur [m] ; chanteuse [f] ; chansonnier [m] ; chansonnière [f] ; interprète [m, f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vocalist-
Back to top