ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-view with contempt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น view with contempt, *view with contempt*,

-view with contempt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยาม[v.] (yām) EN: despise ; view with contempt ; look down on FR: mépriser ; dédaigner
หยามหน้า[v.] (yām nā) EN: insult ; view with contempt ; scorn FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -view with contempt-
Back to top