ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger, *unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger*,