ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-turn towards-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น turn towards, *turn towards*,

-turn towards- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you turn towards the camera and show us what happened to you, please?คุณช่วย มาที่กล้องหน่อยได้มั้ย แล้ว โชว์แผลที่ข้างหลังที
I would turn towards more respectable ventures.ข้าต้องกลับไปคุยเพิ่มเติม
This country's turn towards unadulterated blasphemy frightens me.การที่ประเทศนี้เปลี่ยนไปเป็น\ประเทศที่ดูหมิ่นศาสนาเสียหมดแล้ว มันทำให้ดิฉันหวาดกลัวค่ะ
And goes to a kid's birthday party and he turns, I was suppose to turn towards camera and be really menacing and creepy.และไปที่งานวันเกิดของเด็กๆ และเขาต้องหันไปตามกล้อง และต้องดูน่าขนลุก
Sooner or later... darker minds will turn towards Erebor.ไม่ช้าก็เร็ว ... จิตใจ ... เข้มจะหันไปทางเอเรบอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -turn towards-
Back to top