ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-turn to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น turn to, *turn to*,

-turn to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Open your books and turn to page 20เปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า 20
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am steady. Now a turn to the right and it locks.ตอนนี้หันไปทางขวาและล็อค
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง
These last days, people's minds have begun to turn to this bed and away from the atrocities.หลังๆ นี้ ผู้คนเริ่มนึกถึงเตียงนี้ และเลิกทำสิ่งที่เลวร้าย
I do not know. Suddenly everything living began to turn to stone.กระผมไม่ทราบขอรับ กว่าจะรู้ตัว สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็กลายเป็นหินไปหมดแล้ว
But it was my turn to cook, and all I can cook is eggsแต่ถึงผมทำอาหาร ผมก็ใช้ไข่ทำได้
Now it's my turn to refuse youตอนนี้ก็เปิดความผมจะปฏิเสธนาย
It's your turn to walk Tom to schoolตาเธอไปส่งทอมที่โรงเรียนนะ
I wanna see her turn to dust!ฉันอยากเห็นมันเป็นผงธุลี
Then it was my turn to take the stand.แล้วมันก็หันของฉัน ที่จะยืน
Looks like it's Oogie's turn to boogie now.ดูเหมือนจะเป็นทีของ อูกี้ บูกี้ นะ
Now when convention and science offer us no answers, might we not finally turn to the fantastic as a plausibility?ที่ตาย จากเหตุลึกลับแบบนี้ ตอนนี้ เมื่อเรารวมข้อมูลที่มี และ วิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้
And every time every damn time, I swear he'd turn to us, towards the ship towards everybody and screamและทุกๆครั้ง ทุกครั้งผมสาบานได้ เขาจะหันมาหาเราทุกคน

-turn to- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.

-turn to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P)
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
寄る辺[よるべ, yorube] (n) place to go; person to turn to or depend on; one's resort
役立てる[やくだてる, yakudateru] (v1,vt) to put to use; to make use of; to turn to account
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant
足を棒にして[あしをぼうにして, ashiwobounishite] (exp) (e.g. to walk, stand, etc., until) one's legs turn to lead; (doing something) until one's legs tire and stiffen

-turn to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive FR:
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face FR: tourner le visage
หวนกลับ[v. exp.] (hūan klap =) EN: return to ; go back ; come back ; turn to FR:
กลายเป็นน้ำแข็ง[v. exp.] (klāi pen nā) EN: freeze ; turn into ice ; turn to ice FR: geler
กลับ[v.] (klap) EN: come back ; go back ; return ; get back to ; turn to the opposite FR: retourner ; revenir ; regagner
กลับไป[v. exp.] (klap pai) EN: go back ; return to ; come back ; turn to FR: retourner ; repartir
เลี้ยวขวา[v. exp.] (līo khwā) EN: turn right ; turn to the right ; make a right (inf.) FR: tourner à droite ; virer à gauche
เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (līo sāi) EN: turn left ; turn to the left FR: tourner à gauche ; virer à gauche
หมุนไปที่ช่องห้า[v. exp.] (mun pai thī) EN: turn to channel five FR:
ผันแปร[v.] (phanpraē) EN: change ; alter ; become ; transform ; turn to ; turn into ; shift FR: se modifier ; se transformer ; évoluer
แว้งกัด[v.] (waēngkat) EN: turn to bite ; wheel back and bite FR:

-turn to- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eis {n} | zu Eis gefrieren | sich auf dünnem Eis bewegen | das Eis brechenice | to freeze; to turn to ice | to skate on thin ice | to break the ice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -turn to-
Back to top