ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-training school-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น training school, *training school*,

-training school- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school

-training school- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร[org.] (Rōngrīen Ch) EN: Military Technical Training School (MTTS) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -training school-
Back to top