ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-torturer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น torturer, *torturer*,

-torturer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead FR: gardien de l'enfer [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -torturer-
Back to top