ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tallest-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tallest, *tallest*,

-tallest- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high FR: culminant ; le plus élevé

-tallest- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
groß; schwer; wichtig {adj} | größer | am größtenbig | bigger; greater; larger; taller | biggest; greatest; largest; tallest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tallest-
Back to top