ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-take short-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น take short, *take short*,

-take short- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซอยเท้า[v. exp.] (søi thāo) EN: tap with the feet ; take short steps ; mark time FR: marcher à petits pas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -take short-
Back to top