ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-take part-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น take part, *take part*,

-take part- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร
You'll take part in the drama club's final event.คุณจะเข้าร่วมชมรมการแสดงในการแสดงล่าสุดนี้
Did Jang-Geum's father take part in killing the King's mother?ข้าได้ข่าวว่าพ่อของจังกึมเป็นทหาร ที่เมื่อก่อนเคยสำเร็จโทษมเหสีด้วยนะ
And—and politely take part in Vietnam, the sequel?และเข้าไปมีส่วนร่วม แบบเรียบๆ อย่างในกรณีเวียดนาม
I told you that we can take part in the revolt.ชั้นจะให้เธอแอบปะปนไปกับพวกนั้นต่างหาก
I want to take part in a photography competition. Why don't you apply too?ฉันอยากจะส่งรูปเข้าประกวด ทำไมเธอไม่สมัครด้วยกันหล่ะ?
Denis Kang will take part in an invitation match.แดนิส คัง จะให้เกียรติขึ้นชกครับ
The FBI needs you to take part in a top-secret mission.เอฟบีไอต้องการให้คุณใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในภารกิจลับสุดยอด
Who else were forced to take part today?ใครถูกบังคับให้ร่วมมือด้วย วันนี้?
I want to take part too.ฉันก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะ
So for this round, I'd take part in place of Ji Hoo sunbae.สำหรับรอบนี้ ฉันจะขอลงแข่งแทนรุ่นพี่จีฮูเอง
I think most people wanted to take part two but they couldn't afford it.ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ ต้องการที่จะได้ขั้นที่สอง แต่พวกเขา ไม่สามารถจ่ายได้

-take part- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
[yù, ㄩˋ, 与 / 與] take part in

-take part- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
列する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something

-take part- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in FR: participer (à)
เข้าร่วม[v. exp.] (khao ruam) EN: join ; participate ; attend ; take part (in) ; cooperate FR: se joindre ; s'associer ; participer ; prendre part (à) ; rejoindre
เข้าร่วมการเจรจา[v. exp.] (khao ruam k) EN: take part in negotiations FR: prendre part à une réunion de négociation ; prendre part aux négociations
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khao ruam p) EN: take part in a meeting ; take part in a conference FR: participer à une réunion
เข้าแทรกแซง[v. exp.] (khao saēksa) EN: take part ; impinge FR:
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
ผสมโรง[v.] (phasomrōng) EN: join in ; take part FR:
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved FR:
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere FR: participer ; prendre part (à) ; joindre
ร่วมกัน[v.] (ruam kan) EN: join ; participate ; get together ; cooperate ; take part (in) ; collaborate FR:
ร่วมมือร่วมใจ[v. exp.] (ruammeū rua) EN: help ; take part ; participate FR:

-take part- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -take part-
Back to top