ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-swear on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swear on, *swear on*,

-swear on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I swear on my children that he won't be, Mike.ฉันสาบานกับลูก ๆ ของฉันว่าเขาจะไม่เป็นไมค์
Let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.
I swear on the kids.I swear on the kids.
Ace, I gotta tell you something, but you gotta swear on your mother's good name that you won't tell anybody.เอ็ซ ฉันจะบอกอะไรให้อย่างนะ แต่นายต้องสาบานด้วยชื่อเสียงของแม่นายนะ ว่านายจะไม่บอกใคร
I could tell you something about him, but you gotta swear on your mother's good name you ain't gonna tell nobody.ฉันจะบอกนายบางอย่างเกี่ยวกับเขา แต่นายต้องสาบาน ด้วยชื่อเสียงของแม่นาย ว่านายจะไม่บอกใคร
I swear on the soul of my father, Domingo Montoya, you will reach the top alive.ข้าสาบานต่อวิญญาณของพ่อข้า , โดมิงโก มอนโตย่า เจ้าจะขึ้นมาบนหน้าผานี้อย่างปลอดภัย
I swear on my fucking mother, if you touch her again, you're dead.กูสาบานต่อแม่ตัวเอง ถ้ายุ่งกับเธออีกละก็, มึงตาย
But country folk will swear on their Bibles that he still walks.แต่ชาวบ้านแถบนั้น จะยอมสาบานกับไบเบิ้ล ว่าเขายังคงวนเวียนอยู่
Isabella, I swear on my mother's grave, you are the only woman I ever loved.ผมสาบานต่อหลุมศพแม่ ว่ารักเธอแต่ผู้เดียว
I swear on my life that I willชั้นสาบานด้วยชีวิตของชั้นเลยว่าฉันจะทำ
You can't swear on air, can you?สบถตอนออกอากาศไม่ได้หรือ
He'd strip down, swear on a stack of bibles. Whatever it takes.ระหว่างเขาถอดเทป สาบานกับไบเบิ้ล ยังไงก็ได้

-swear on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล่าวคำสาบาน[v. exp.] (klāo kham s) EN: swear on oath FR: prêter serment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -swear on-
Back to top