ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stick to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stick to, *stick to*,

-stick to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน
Well, stick to it, Windows, stick to it.Well, stick to it, Windows. Stick to it.
I think we should stick to the tracks.ฉันคิดว่าเราควรจะเดินไปตามรางนะ
Why don't we stick to good, old-fashioned hand tools for now.ทำไมเราไม่หาอะไรอย่างอื่นทำ ให้พ้นจากพวกเครื่องมือเก่า ๆ พวกเนี้ย
Miss O'Neil if you would stick to asking questions, there would be a lot...... ถ้าคุณจะยึดติดอยู่กับการถามคำถามจะมีมาก ...
Huh! Stick to teaching, Mrs. Leonowens!ที่ กษัตริย์ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ทุกคนยืนต่อหน้าพระพักตร์ได้
That's dangerous thinking, Paul. You best stick to your work.นั่นเป็นความคิดที่อันตรายมาก พอล \ แกควรกลับไปงุ่นกับงานแกต่อเถอะ
Here's your ticket. Stick to your ticket, that's very important.นี่ตั๋วของเธอ เก็บไว้ให้ดีเพราะมันสำคัญมาก
Mexico? Maybe you should stick to science and leave policy to us.เม็กซิโกเหรอ คุณดูแต่วิทยาศาสตร์เถอะ ให้เราจัดการเรื่องนโยบายเอง
You know, I appreciate the thought, Mr. Wesson, but, you know, I'd really like to stick to the old one.หนูรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะ คุณเวสสัน แต่หนูอยากจะร้องอันเก่ามากกว่า

-stick to- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不主故常[bù zhǔ gù cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ ㄔㄤˊ, 不主故常] not to stick to the old conventions
泥古[nì gǔ, ㄋㄧˋ ㄍㄨˇ, 泥古] stick-in-the-mud; to stick to old ways; stubbornly conservative
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, 株守] to stick to sth stubbornly; never let go

-stick to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious
吸い付く;吸いつく;吸付く[すいつく, suitsuku] (v5k) to stick to
突っ張る[つっぱる, tsupparu] (v5r) to support; to become stiff; to become taut; to thrust (one's opponent); to stick to (one's opinion); to insist on; (P)
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)
齧り付く;齧りつく;噛り付く;噛りつく[かじりつく;かぶりつく, kajiritsuku ; kaburitsuku] (v5k,vi) to bite into; to stick to

-stick to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยืนกระต่ายขาเดียว[xp] (yeūn kratāi) EN: keep one's ground ; stick to one's guns ; maintain one's position FR:
ยืนกระต่ายสามขา[v. (loc.)] (yeūnkratāis) EN: assert categorically ; stubbornly stick to one's opinion FR:
ยึดติด[v.] (yeuttit) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to FR: adhérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stick to-
Back to top