ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stand aside-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stand aside, *stand aside*,

-stand aside- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Should I just stand aside watching him become this strange?จะให้ผมอยู่เฉยๆ คอยดูเขาทำสิ่งประหลาดแบบนี้นะหรอ?
You don't understand-- don't ask me to stand aside as you climb on that pyre.เจ้าไม่เข้าใจ-- อย่าขอให้ข้านิ่งเฉย ขณะที่ท่านปืนขึ้นไปบนกองฟืน
Then stand aside and let the people that took him from you be destroyed.งั้นจงหลีกทางซะ และให้คนที่เอาตัวเขาไปถูกทำลายเสีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stand aside-
Back to top