ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-squeeze in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squeeze in, *squeeze in*,

-squeeze in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any chance I could squeeze in there with you, Manny, ol' pal?ขอโอกาสฉันหลบข้างๆนายหน่อย,นะแมนนี่ เพื่อนรัก?
Sorry I could not be there to meet you but I'm trying to squeeze in a little shopping before my Parents' Society meeting, which reminds me... please pick Grayer up from the Christian preschool...แต่ฉันก็จะพยายามเร่ง ซื้อของให้เร็วหน่อย ก่อนที่จะมีการพบปะกัน ของสมาคมผู้ปกครองขึ้น ซึ่งมันย้ำเตือนฉันอยู่
Maybe I can squeeze in a power nap and a quick shower.บางทีอาจจะงีบสักนิดก่อนอาบน้ำอย่างด่วน
Isn't it too tight to squeeze in with Ki Sun?นี่... ไม่คับแคบเกินกว่าจะเบียดกับคิซุนหรือ?
Maybe I can squeeze in a power nap.บางทีผมอาจจะ ลด การนอนเอาแรงลงหน่อย
Point being, I just got out of my first class, and I was thinking if I skipped French history, we might have enough time to squeeze in a mid-morning renaissance before lunch.ประเด็นก็คือ ฉันเพิ่งหนีวิชาแรก แล้วฉันก็กำลังคิดว่า ถ้าฉันเลิกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส เราก็อาจจะมีเวลานิดหน่อย
I was thinking about how I want to squeeze in a quick gallop this weekend.ผมก็ครุ่นคิดว่าสุดสัปดาห์นี้ ผมจะเจียดเวลาไปขี่ม้ายังไงดี
I just figured I'd squeeze in some target practice... and a single malt.I just figured I'd squeeze in some target practice... and a single malt.
All right, I was going to try to squeeze in a little more mocking before lunch, but I can come back later when you don't have a high-powered weapon.ได้, ฉันจะกลับมา เยาะเย้ยมากขึ้นก่อนอาหารเที่ยง แต่ฉันควรจะกลับมา
Well, I got a hunch that that's where Crowley lived and died, back when he was a human - a few hundred years before he got the big squeeze in hell and came out a demon.ใช่ ฉันสังหรณ์ใจว่านั่นเป็นที่ๆ คราวดลีย์อยู่และตาย เมื่อตอนที่ มันยังเป็นคนอยู่ แล้วซักสองสามร้อยปีก่อน มันก็ถูกบีบในนรก
I bet we could squeeze in one more. What's your family room? Two, 280?ฉันพนันได้ว่าคงยัดได้อีกคน มีกี่ห้องหล่ะ 2 หรือ280
Mind if I squeeze in next to ya?บัซ จะเป็นไรไหมถ้าฉันจะขออยู่ใกล้เธอ

-squeeze in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -squeeze in-
Back to top