ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-soul loss-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น soul loss, *soul loss*,

-soul loss- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -soul loss-
Back to top