ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-skin up-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น skin up, *skin up*,

-skin up- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peel your skin up over your head and tie knot in it. You don't die from this.ฉันจะเฉือนเอวแก แล้วฉีกเนื้อมาผูกเป็นโบว์บนหัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -skin up-
Back to top