ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shine with-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shine with, *shine with*,

-shine with- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I couldn't have done that without you. No star can shine with a broken heart.ข้าไม่สามารถทำได้โดยไม่มีเจ้า ไม่มีดาวอกหักดวงไหนส่องแสงได้หรอก
They shine with a blue glow that lights up the tendrils of gas still unraveling from the supernova.พวกเขาส่องด้วยแสงสีฟ้า ที่ไฟขึ้น ไม้เลื้อย ของก๊าซ ยังคงคลี่คลายจากซูเปอร์โนวา เนบิวลาปู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shine with-
Back to top