ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sell out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sell out, *sell out*,

-sell out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As long as I got paid, I thought it would be okay, but I can't sell out my pride anymore.ตราบใดที่ฉันยังได้เงิน ฉันคิดว่ามันก็ดีนะ แต่ฉันก็ไม่ภูมิใจเลยแม้แต่น้อย
I saved half the trees. Did I sell out the woods?ฉันปกป้องต้นไม้ได้ครึ่งหนึ่ง ฉันขายป่ารึเปล่า
He was trying to sell out a mole.- ระหว่างการซื้อขาย... - แล้วไง...
We're inventing new ways to sell out over here.เรากำลังสร้างวิธีการขายใหม่ๆ ที่นี่
We'll sell out all the places and it'll be great.เพลงเราจะดังระเบิด และขายไปทั่ว
You'll sell out a cop for some dope you're fucking?นี่เธอจะขายตำรวจแลกกับขี้ยาที่เธอนอนด้วยงั้นเรอะ
In 2006, an employee at an institute under the ministry of defence was trying to sell out our satellite dataปี 2006 ลูกจ้างที่ทำงานในสถาบันภายใต้กระทรวงกลาโหมพยายามขายข้อมูลดาวเทียมของเรา
Always fighting... always happy to sell out your own kind.ต่อสู้กันตลอด... มีความสุขที่ได้ขาย พวกเดียวกัน
When you sell out your gender.เมื่อเธอบริหารเสน่ห์ทางเพศไปด้วย
I don't know how they did things down in Mississippi, but in Shreveport, we don't sell out our packmaster to no shifter.ฉันไม่รู้ พวกเขาไปทำอะไร ที่มิสซิสซิบปี้ แต่ที่ชายแดนเท็กซัส เราไม่ขายจ่าฝูงให้พวกอื่น
She found something, and we didn't have to sell out our friends...และเราไม่จำเป็นต้อง ขายเพื่อนเราด้วย
I swore I would never sell out and do television.ผมเคยสาบานว่าจะไม่ทรยศ และทำรายการทีวี

-sell out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
売り払う;売払う[うりはらう, uriharau] (v5u,vt) to sell out of; to sell completely
売れ切れる[うれきれる, urekireru] (v1,vi) (See 売り切れる) to be sold out; to sell out
大衆に阿る[たいしゅうにおもねる, taishuuniomoneru] (exp,v5r) to sell out to the masses

-sell out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขายชาติ[v.] (khāichāt) EN: sell out the country ; commit treason ; betray one's country ; renegade FR: vendre la nation ; vendre le pays
เซ้ง[v.] (sēng = seng) EN: sell out ; liquidate ; lease FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sell out-
Back to top