ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-see out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น see out, *see out*,

-see out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These would be great if I could see out of them.มันจะดีมาก ถ้าผมใส่แล้วมองเห็น
Ms. Carr will be able to resume her Duties and see out the semester.แต่พวกเขาต้องเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
Where are you going? You can't even see out there.คุณจะไปไหน ที่่นี่คุณมองไม่เห็นอะไรเลย
The only thing that you're gonna see out there is Michael killing your brother.สิ่งเดียวที่นายจะเห็นที่นั่น คือไมเคิลฆ่าน้องของนาย
I can't see out of one eye, but I'm fine.มองไม่เห็นข้างนึงนะ แต่ก็พอไหว
What do you see out that window?คุณเห็นอะไรบ้างเมื่อมอง ออกไปนอกหน้าต่าง
I can't see out of that eye anymore.ตาข้างนี้ผมมองไม่เห็นแล้ว
If I knew, maybe I'd still be able to see out of this eye.ถ้าฉันรู้ ฉันอาจจะยังเห็น จากตาของฉัน
What do you see out there?คุณดอว์สันทำอะไรกับครูซ ? เขาหายไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -see out-
Back to top