ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-secede from-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น secede from, *secede from*,

-secede from- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, if you will, one of these states is looking to secede from the union.และถ้าหนึ่งในรัฐนี้ กำลังหาทางแยกตัวออกไปละ

-secede from- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part ; decline FR: se retirer ; quitter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -secede from-
Back to top