ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scotch tape-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scotch tape, *scotch tape*,

-scotch tape- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then why did you ask me if Scotch tape would work, if you don't have any?แล้วถามทำไมว่าใช้ได้มั้ย ถ้าไม่มีน่ะ

-scotch tape- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スコッチテープ[, sukocchite-pu] (n) Scotch tape

-scotch tape- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สก็อตเทป = สกอตเทป[TM] (Sakot Thēp) EN: Scotch Tape FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scotch tape-
Back to top