ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scolding-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scolding, *scolding*,

-scolding- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
お叱り;御叱り[おしかり, oshikari] (n) (hon) (See 叱り) scolding
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P)
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy)

-scolding- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others FR:
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]
ก่นด่า[n.] (kondā) EN: keep scolding FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scolding-
Back to top