ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-save mankind from sin-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น save mankind from sin, *save mankind from sin*,