ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rove around-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rove around, *rove around*,

-rove around- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, 游牧 / 遊牧] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad

-rove around- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rove around-
Back to top