ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-roll off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น roll off, *roll off*,

-roll off- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got to let things just roll off your back.คุณต้องปล่อยให้บางสิ่งลงจากหลังคุณไป
It's not that easy to let things roll off your back, is it?ไม่ง่ายที่จะปล่อยมันออกจากหลังใช่ไหม
Doesn't exactly roll off the tongue.อย่าม้วนลิ้น กลับไปซะทีเดียว
You've got to let things just roll off your back.เธอต้องปล่อยให้เรื่องต่างๆมันผ่านไป
Oh, they just roll off your tongue, don't they?คุณช่างพูดออกมาได้หน้าตายมาก
I like that, it's got a nice roll off your tongue there.ผมชอบที่มันมีด ม้วนลิ้นของคุณมี.
Really just roll off the tongue, don't they?ชื่อต้องมีคล้องเสียงเนอะ
Doesn't really roll off the tongue, does it?ไม่คล่องปากเท่าไหร่เนอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -roll off-
Back to top