ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-repair to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repair to, *repair to*,

-repair to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I repair to the branch of a tree and start to pick off the black guards one by one.ว่ามันกลัวท่าน เคนไซ แค่ไหน จากนั้นก็ซ่อมนั่งร้าน บนต้นไม้ แล้วเริ่มจัดการ กับทหารยามทีละคน
Looks like a- a repair to a screw hole.การเจาะให้เป็นรู ฮ่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -repair to-
Back to top