ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-remain quiet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remain quiet, *remain quiet*,

-remain quiet- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:
นิ่งเงียบ[v.] (ning-ngīep) EN: keep silence ; remain quiet FR: se taire ; garder le silence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -remain quiet-
Back to top