ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-put on airs-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น put on airs, *put on airs*,

-put on airs- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They said I put on airs and graces and acted like I was the Queen of England.หาว่าฉันทำตัวเป็นไฮโซ ทำอย่างกับว่าฉันเป็นราชินีอังกฤษ

-put on airs- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs
見栄を張る;見栄をはる;見えをはる;見えを張る[みえをはる, miewoharu] (exp,v5r) to be pretentious; to put on airs

-put on airs- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
แดะแด๋[v. exp.] (dae daē) EN: be affected ; affect manners ; put on airs FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
เก๊ก[v.] (kek) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up FR:
ปั้นยศ[v.] (panyot) EN: put on airs FR:
เต๊ะ[v.] (te) EN: to give oneself airs ; act big ; put on airs FR: bomber le torse ; plastronner (fig.) ; parader ; poser ; frimer (fam.) ; se donner des airs
เต๊ะ จุ๊ย[v. exp.] (te jui) EN: to give oneself airs ; act big ; put on airs FR:
เต๊ะท่า[v. exp.] (te thā) EN: put on airs FR:
อวดดี[v.] (ūatdī) EN: show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: prendre des airs supérieurs
ไว้ท่า[v. exp.] (waithā) EN: act dignified ; put on airs ; act big FR:
วางฟอร์ม[v. exp.] (wāng føm) EN: put on airs FR:
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger ; throw one's weight around ; act like a big shot FR: se conduire de façon arrogante
วางมาด[v.] (wāngmāt) EN: put on airs ; show off ; act big ; pose FR:
วางปุ่ม[v.] (wāngpum) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -put on airs-
Back to top