ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prop oneself on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prop oneself on, *prop oneself on*,

-prop oneself on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เท้า[v.] (thāo) EN: lean on ; prop oneself on ; refer FR: s'appuyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prop oneself on-
Back to top