ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prolonged noise-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prolonged noise, *prolonged noise*,
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prolonged noise-
Back to top