ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prized-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prized, *prized*,

-prized- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, 樱花 / 櫻花] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry

-prized- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่บ้านคู่เมือง[n.] (khūbānkhūme) EN: national treasure ; national heritage ; national prized possessions ; national icon ; symbol of the nation ; national institution ; palladium FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prized-
Back to top