ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prime rate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prime rate, *prime rate*,

-prime rate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ[n. exp.] (attrā døkbī) EN: prime rate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prime rate-
Back to top