ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-press forward-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น press forward, *press forward*,

-press forward- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless there's a thaw, we can't press forward to Winterfell and we don't have enough food to get us back to Castle Black.จนกว่าน้ำแข็งจะละลาย เรายังเดินหน้าไปวินเทอร์เฟลไม่ได้ เราไม่มีอาหารพอที่จะพาเรากลับไปปราสาทดำ

-press forward- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し進める;推し進める[おしすすめる, oshisusumeru] (v1,vt) to press forward

-press forward- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดั้นด้น[v.] (dandon) EN: force one's way into ; thrust ahead ; press forward FR: forcer le passage
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -press forward-
Back to top