ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-place to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น place to, *place to*,

-place to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We got a place to stayพวกเราได้ที่อยู่แล้ว
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
If you need a place to park, use one of these spacesถ้าคุณต้องการที่สำหรับจอดรถ ใช้ที่ว่างสักที่นี่สิ
If you've got a dream this is the place to make that dream come trueถ้าคุณมีความฝัน นี่แหล่ะคือสถานที่ที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน
In the old man's shack, there was a bed, a table, chairs... ... and a place to cook with charcoal.ในชายชราเพิง มีเตียง, โต๊ะ, เก้าอี้ และสถานที่ที่จะปรุงอาหารด้วย เตาถ่าน
Get all 500 guns and fire them in the same place to blow the daylights out of them.รับทั้งหมด 500 ปืนและยิงมัน ในแบบเดียวกัน วางระเบิด ขี ออกจากพวกเขา ถือยังคงเก็บพัก
Hey, that's a funny place to leave a goldfish bowl.เฮ้ว่าคือสถานที่ที่ตลก ที่จะออกจากชามปลาทอง
This is not the time or the place to perform some kind of a half-assed autopsy on a fish.นี่ไม่ใช่เวลาเเละสถานที่... ที่จะเปิดท้องปลากันนะ
We've found you a place to stay with one of our third-year students who lives in town.เราจัดให้เธอพักอยู่กับนักเรียนปีสาม คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเมือง
They gonna sell this place to the Board of Education... and I'll be out on the street.พวกเขาจะขายที่นี่แก่สภาการศึกษา และผมคงจะอยู่ข้างถนน
Find a place to hide I need youค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ
I never, never find a place to hide I need youผมไม่เคย ไม่เคย ค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ
This is not the best place to be sending from, and a lot of the equipment I'm using... has been rotting down here since the second world war.ผมมั่นใจว่ามีคนอื่น แต่ที่นี่ใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ แถมอุปกรณ์ที่ให้ฉันใช้ ก็เป็นรุ่นสงครามโลก
Then maybe we can find a safe place to land.ถึงตอนนั้นเราอาจจะรู้ว่า ตรงไหนที่จะลงจอดได้

-place to- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
定居[dìng jū, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ, 定居] to settle; to fix a place to live

-place to- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾場[かんば, kanba] (n) place to dry seaweed
夏安居[げあんご, geango] (n) {Buddh} summer retreat where monks stay in the same place to study
孤弱[こじゃく, kojaku] (n,adj-na) (1) (arch) young orphan; (2) (arch) being alone and weak with no place to go to
客土[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil
寄る辺[よるべ, yorube] (n) place to go; person to turn to or depend on; one's resort
巡り巡って[めぐりめぐって, megurimegutte] (adv) (after) bouncing around from one place to the next
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) vital point (critical place to make a move in the game of Go)
握り鋏[にぎりばさみ, nigiribasami] (n) (See 和鋏・わばさみ) U shaped scissors with no place to put one's fingers; shears
渡り歩く[わたりあるく, watariaruku] (v5k,vi) to wander from place to place; to change jobs
目のやり場;目の遣り場[めのやりば, menoyariba] (exp) place to look (esp. when averting one's eyes)
行き所;行所[いきどころ;ゆきどころ, ikidokoro ; yukidokoro] (n) place to go; destination
足の踏み場も無い[あしのふみばもない, ashinofumibamonai] (exp) (id) There's no place to stand in
隠し場所[かくしばしょ, kakushibasho] (n) cache; place to hide something

-place to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีแล้งที่จะไป[xp] (mai mī laēn) EN: there is no place to go ; there is nowhere to go FR: il n'y a nulle part où aller
ไม่มีที่ไหนดีไปกว่า ...[xp] (mai mī thīn) EN: there is no better place to go than ... FR: il n'y a pas meilleur endroit où aller que ...
ไม่มีที่อยู่[v. exp.] (mai mī thīy) EN: have no place to live ; be homeless FR:
ที่นั่ง[n.] (thīnang) EN: seat ; place ; place to sit FR: siège [m] ; banquette [f] ; place (assise) [f]
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: place to sleep ; bedding FR:
ที่อยู่[n.] (thīyū) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters FR: demeure [f] ; habitation [f]
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir

-place to- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Studienplatz {m}university place; college place; place to study ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -place to-
Back to top