ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-persist in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น persist in, *persist in*,

-persist in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So why persist in asking?ทำไมถึงอยาก ถามนักล่ะ?
Why do you persist in such manly pursuits, Anne?ทำไมยังชอบทำอะไรแบบที่ผู้ชายทำห๊ะแอนน์

-persist in- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ˋ, 执迷不悟 / 執迷不悟] persist in your own wrong doings
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction

-persist in- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P)
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
言い通す;言通す[いいとおす, iitoosu] (v5s,vt) to persist in saying

-persist in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขืนสู้[v. exp.] (kheūn sū) EN: persist in opposing ; persist in fighting FR:
ทลอึง[v.] (thonla-eung) EN: persist in FR:
ยึดมั่น[v.] (yeutman) EN: hold fast to ; persist in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -persist in-
Back to top