ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-peck at-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น peck at, *peck at*,

-peck at- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You two hens peck at each other like this all the time?พวกนายจิกกัดกันแบบนี้ ตลอดเวลาเลยหรือ

-peck at- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啄む[ついばむ, tsuibamu] (v5m,vt) to pick at; to peck at
掻っ穿る;掻っ穿じる(io)[かっぽじる, kappojiru] (v5r) (uk) (See 穿る) to dig up; to peck at
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to

-peck at- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิก[v.] (jik) EN: peck at ; pick FR: becqueter ; picoter ; picorer
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -peck at-
Back to top