ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pass on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pass on, *pass on*,

-pass on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another chance to pass on the teaching.โอกาสที่จะผ่านในการเรียนการสอนอีก
Those of you who are taking suppositories might want to pass on that whole thing.แต่ถ้ายาเหน็บก็ไม่ต้องใช้มุขนี้นะ
You know what? I better pass on the game.ฉันว่าเอ่อฉัน ฉันไม่ไแดูด้วยแล้ว
Take a pass on this one.คุณปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปซะเถอะ
Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms.นานาอารยประเทศถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบของภาพ
Your wife gave you a pass on the affair.ภรรยาของคุณให้อภัยเรื่องชู้สาว
People like us usually do not mentor others, because I do not wish to pass on my skills so easily to anyone.โดยปกติคนอย่างพวกเราจะไม่สอนใคร เพราะไม่อยากถ่ายทอดทักษะให้คนอื่นให้ง่าย ๆ
Alright, pass on my best regards to Wang-jae.ก็ได้ ฝากบอกแวง-จีด้วยว่าฉันนับถือ
I think I'll pass on the 72 virgins, thanks.ฉันว่าฉันขอผ่านเรื่องไปสวรรค์ดีกว่า ขอบใจนะ
Hold on, Ahjushi, please pass on the message.เดี๋ยวคะๆ คุณพ่อบ้าน ช่วยส่งข้อความถึงเค้าด้วยนะคะ
Oh, y-you would've given me a pass on my drinking and my--my swearing, my--my men?โอ้ ลูกไม่ว่าอะไรเหรอที่แม่ทั้งดื่ม สบถ แล้วยังมีเรื่องผู้ชายอีก
But then again, i never figured that you would pass on sizzling shrimp, either.พี่ยังไม่คิดว่าเธอจะทิ้งกุ้งได้ลงคอ

-pass on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
换代[huàn dài, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 换代 / 換代] change of dynasties; to pass on to the next generation; new product (in advertising)
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck

-pass on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
命令を伝える[めいれいをつたえる, meireiwotsutaeru] (exp,v1) to pass on an order; to pass the word
語り伝える[かたりつたえる, kataritsutaeru] (v1,vt) to hand down; to pass on (story or tradition)

-pass on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้รับช่วง[v. exp.] (hai rap chū) EN: pass on (to) FR:
จรลวง ; จรล่วง[v.] (jøralūang) EN: pass on FR:
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
ถ่ายทอดวิชา[X] (thāithøt wi) EN: pass on knowledge ; teach FR: transmettre le savoir
ต่อปาก[v.] (tøpāk) EN: pass on by word of mouth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pass on-
Back to top