ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pass away-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pass away, *pass away*,

-pass away- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am not afraid of being overpowered by the impression. It will pass away soon enough.พ่อไม่กลัวว่ามันจะประทับไว้ในความทรงจำหรอก เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปในไม่ช้า
She was still going to pass away in the end, but she ended up making you lose all the money from the divorce and the apartment.ไหน ๆ ก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้ว สุดท้ายเธอก็ทำให้คุณเสียเงินทั้งหมดที่ได้จากการหย่า แล้วก็เงินที่ขายอพาร์ตเมนต์
If your parents pass away early, you should marry early, and...ถ้าพ่อแม่ของคุณเสียเร็ว คุณควรแต่งงานเร็วๆ และ ...
My seen my to pass away granny.เธ„เธธเธ“เธขเธฒเธขเธ—เธตเนˆเน€เธชเธตเธขเน„เธ›เนเธฅเน‰เธงเธ‚เธญเธ‡เธ‰เธฑเธ™
A kid that was just unlucky enough to have his mother pass away and his father run out on him.เด็กน้อยที่ แค่โชคร้ายที่ มีแม่ที่ตายจากไป และมีพ่อที่ทอดทิ้งเขา

-pass away- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away
卒する[そっする, sossuru] (vs-s) to die; to pass away
過ぎ去る;過去る[すぎさる, sugisaru] (v5r,vi) to pass; to pass away

-pass away- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสัญ[v.] (āsan) EN: die ; expire ; pass away ; decease FR: mourir
ดับชีพ[v.] (dapchīp) EN: pass away ; die FR: mourir
ดับจิต[v.] (dapjit) EN: die ; pass away ; succomb FR: mourir
ดับขันธ์[v.] (dapkhan) EN: die ; pass away FR:
ดับสังขาร[v.] (dap sangkhā) EN: pass away ; die FR: mourir
ดับศูนย์ [v.] (dapsūn) EN: pass away ; die FR: mourir
จยุติ[v.] (jayutti) EN: die ; pass away FR: mourir
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จุติ[v.] (juti = jutt) EN: die ; pass away ; stop living FR: mourir ; s'éteindre
กลับบ้านเก่า[v.] (klapbānkao) EN: die ; pass away ; return to one's maker FR: mourir
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
มรณะ[v.] (mørana) EN: die ; pass away FR: mourir
มรณภาพ[v.] (møranaphāp) EN: pass away ; die FR:
มอด[v.] (møt) EN: die ; pass away FR: mourir ; s'éteindre
มอดม้วย[v.] (møt mūay) EN: die ; perish ; pass away FR:
พิราลัย[v.] (phirālai) EN: pass away FR:
เสด็จสวรรคต[v. exp.] (sadet sawan) EN: pass away FR: mourir
สวรรคาลัย[v.] (sawankhālai) EN: go to heaven ; pass away ; die FR:
สวรรคต[v.] (sawankhot) EN: pass away ; die ; go to heaven FR:
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak FR: mourir ; périr
เสียชีพ[v.] (sīachīp) EN: lose one's life ; die ; pass away FR: perdre la vie ; mourir
เสียชีวิต[v.] (sīachīwit) EN: lose one's life ; die ; pass away FR: perdre la vie ; mourir
สิ้นบุญ[v.] (sinbun) EN: die ; pass away FR: mourir
สิ้นชีพตักษัย[v.] (sinchiptaks) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
สิ้นชีวิต[v.] (sinchīwit) EN: die ; pass away ; expire FR: cesser de vivre ; mourir ; rendre l'âme ; expirer
สิ้นลม[v.] (sinlom) EN: die ; pass away FR: mourir
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
ถึงชีพิตักษัย[v.] (theungchiph) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ถึงแก่อนิจกรรม[v.] (theungkaē-a) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ถึงแก่อสัญกรรม[v.] (theungkaē-a) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ถึงแก่กรรม[v.] (theungkaēka) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ถึงแก่มรณกรรม[v.] (theungkaēmo) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ถึงแก่มรณภาพ[v.] (theungkaēmø) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ถึงแก่พิราลัย[v.] (theungkaēph) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ถึงมรณกรรม[v.] (theungmoran) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ถึงมรณภาพ[v.] (theungmøran) EN: die ; pass away FR: mourir ; décéder
ทิวงคต[v.] (thiwongkhot) EN: die ; succumb ; pass away ; go to heaven FR:
วายชีวิต[v.] (wāichīwit) EN: die ; expire ; pass away FR: mourir
วายชนม์[v.] (wāichon) EN: die ; expire ; pass away FR: mourir
วายปราณ[v.] (wāiprān) EN: expire ; pass away ; breast one's last FR: mourir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pass away-
Back to top