ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-partition made of woven bamboo strips-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น partition made of woven bamboo strips, *partition made of woven bamboo strips*,