ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-paralyzed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paralyzed, *paralyzed*,