ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pair off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pair off, *pair off*,

-pair off- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know,I found a pair off of Alligator Alley polarized lenses, but they just... they weren't up to snuff.อ่อใช่.. คุณรู้มั๊ย ผมเจอคู่นึง ของ อัลลี่เกเตอร์ อัลลี่ เลนส์ตัดแสง แต่มัน...

-pair off- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
番う[つがう, tsugau] (v5u,vi) (uk) (See 番い) to pair with; to pair up; to pair off

-pair off- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับคู่[v. exp.] (jap khū) EN: pair off ; match ; team up with FR: accorder ; accoupler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pair off-
Back to top