ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-opening or way of entrance into a forest or jungle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น opening or way of entrance into a forest or jungle, *opening or way of entrance into a forest or jungle*,