ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-old chap-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น old chap, *old chap*,

-old chap- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good to see the old chap still guarding the harbor.ข้าดีใจที่เห็นพวกไททันยังปกปักษ์คุ้มครองท่าเรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -old chap-
Back to top