ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-non-oppression-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น non-oppression, *non-oppression*,

-non-oppression- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวิหิงสา[n.] (awihingsā) EN: non-oppressiveness ; non-violence ; non-oppression FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -non-oppression-
Back to top