ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-new or recently admitted-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น new or recently admitted, *new or recently admitted*,