ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nervous system-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nervous system, *nervous system*,

-nervous system- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion.ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง
Your nervous system is fully engaging with the game architecture.ระบบประสาทของคุณ ผูกพันธ์กับสถาปัตยกรรมของเกมแล้ว
I replicated your pod's entire nervous system during our surgical procedure at the chalet, complete with contents.ผมทำเลียนแบบ ทางเข้าระบบประสาท พอดของคุณไว้ ตั้งแต่กระบวนการผ่าตัด ที่กระท่อม สมบูรณ์แบบทั้งระบ
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง
His organs and nervous system work, but he has no consciousness to speak of.อวัยวะและระบบประสาททำงาน แต่เค้าไม่มีส่วนที่เป็นภาวะสติ
Our collective nervous system is like that frog's nervous system.ประสาทสัมผัสของเราก็เหมือนกับระบบประสาทของกบ
He can't stop crying because his nervous system is shot.เขาหยุดร้องไม่ได้ เพราะระบบประสาทได้รับความกระทบกระเทือน
Like some kind of sympathetic nervous system response.เหมือนการตอบสนองอย่างนึงของระบบประสาท
The clamp is linked to the central nervous system and it's operated by remote radio signals.ที่จับนั่นเกี่ยวโยงอยู่กับศูนย์กลางของระบบประสาท และมันสั่งงาน ผ่านสัญญาณวิทยุ.
Her nervous system was pumping adrenaline.ระบบประสาทของเธอคงสูบฉีดอะดรีนาลีน
It projects the electrical energy of your nervous system into the physical world.แต่มันถ่ายทอดประจุไฟฟ้าจากระบบประสาทในร่าง ออกมาสู่โลกภายนอก
When absorbed through the skin, it depresses the central nervous system to an unsustainable degree.เมื่อถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง มันจะกดประสาทส่วนกลาง จนถึงระดับที่ไม่อาจทนได้

-nervous system- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中枢神经系统[zhōng shū shén jīng xì tǒng, ㄓㄨㄥ ㄕㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 中枢神经系统 / 中樞神經系統] Central Nervous System (CNS)

-nervous system- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中枢神経系統[ちゅうすうしんけいけいとう, chuusuushinkeikeitou] (n) central nervous system
副交感神経系[ふくこうかんしんけいけい, fukukoukanshinkeikei] (n) parasympathetic nerve system; parasympathetic nervous system
散在神経系[さんざいしんけいけい, sanzaishinkeikei] (n) (See 集中神経系) diffuse nervous system
末梢神経系[まっしょうしんけいけい, masshoushinkeikei] (n) peripheral nervous system
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system

-nervous system- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระบบประสาท[n. exp.] (rabop prasā) EN: nervous system FR: système nerveux [m]
ระบบประสาทอัตโนมัติ ; ระบบประสาทอัตโนวัติ[n. exp.] (rabop prasā) EN: autonomic nervous system (ANS) FR:
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก[n. exp.] (rabop prasā) EN: parasympathetic nervous system (PN) FR:
ระบบประสาทรอบนอก[n. exp.] (rabop prasā) EN: peripheral nervous system (PNS) FR: système nerveux périphérique (SNP) [m]
ระบบประสาทซิมพาเทติก[n. exp.] (rabop prasā) EN: sympathetic nervous system FR:
ระบบประสาทส่วนกลาง[n. exp.] (rabop prasā) EN: central nervous system (CNS) FR: système nerveux central [m] ; névraxe [m]
ระบบประสาทส่วนปลาย[n. exp.] (rabop prasā) EN: peripheral nervous system (PNS) FR: système nerveux périphérique (SNP) [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nervous system-
Back to top