ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-more and more-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น more and more, *more and more*,

-more and more- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The booby's making more and more sense.ทำให้นกชนิดหนึ่งของความรู้สึกมาก ขึ้น
There are too many of them. And more and more every day.-ทำแบบนั้นจะเป็นการยั่วพวกมัน มันมากันเยอะไป
They're following after the subject, and more and more keep coming.พวกนั้นตามหลังเป้าหมายอยู่ และมากันมากขึ้นเรื่อยๆ
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ...
What you said about me being addicted to risk about having to do more and more dangerous things....ที่คุณพูดเกี่ยวกับฉัน การติดความเสี่ยงภัย... ...เกี่ยวกับต้องทำ เรื่องอันตรายให้มากยิ่งขึ้น...
The directives coming in from Berlin mention "Special Treatment" more and more often."ผ่อนปรนพิเศษ" ก็ได้... นี่เราจะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่มั้ย
They love each other more and more each dayพวกเขารักกันมากขึ้นๆทุกวัน
We are more and more losing the trust of the parentsพวกเราต้องสูญเสียความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
Sometimes it all still feels like a mass of dots, but more and more these days,บางครั้ง ชีวิตมันเหมือนเต็มไปด้วยจุดที่ดูยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่ ที่มากไปกว่านั้น
But because so many countries are now in the game of creating these free trade enclaves they have to keep providing more and more incentives for companies to come to their little denationalized pocket.แต่เพราะมีมากมายหลายประเทศเข้ามาเล่นเกมนี้ แข่งกันสร้างเขตพิเศษการค้าเสรีขึ้นมา แย่งกันเสนอเงื่อนไขพิเศษให้มากกว่าคนอื่น
Over the centuries we have put more and more things in that public realm and lately just lately in the last lets say in the last three or four decades started pulling them out again.ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา (มาร์ค คิงเวลล์ นักปรัชญา) เรานำสิ่งต่าง ๆ ไปไว้ในขอบเขตของความเป็นสาธารณสมบัติมากขึ้น ๆ แต่พอมาในยุคหลัง ๆ เมื่อไม่นานมานี้เอง
My Veruca got more and more upset each day.หนูเวรูก้า เสียใจอยู่ทุกวัน

-more and more- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, 日益] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, 层出不穷 / 層出不窮] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies

-more and more- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มากขึ้น[adv.] (māk kheun) EN: more and more ; more than before ; more FR: de plus en plus ; toujours plus ; davantage ; en hausse
หนาหู[X] (nā hū) EN: more and more ; persistent ; frequently heard ; widespread FR:
เพิ่มมากขึ้น[adv.] (phoēm māk k) EN: more and more FR:
ทุกที[adv.] (thukthī) EN: always ; regularly ; every time ; more and more FR: à chaque fois
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely FR:
เยอะขึ้น[adv.] (yoe kheun) EN: more and more FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -more and more-
Back to top